top of page

Percorrendo a Tradición Apícola da Serra do Courel
Os alvares son estruturas tradicionais de altos e fortes muros que protexían as colmeas do oso, construídos en zonas de gran pendente para dificultar aínda máis a entrada do predador. Durante o percorrido da Ruta dos Alvares, duns sete quilómetros de lonxitude, contemplaremos un bo número de alvares, algúns deles en bo estado de conservación e aínda en uso para compatibilizar a produción apícola coa presenza do oso na zona.
Comezaremos a ruta no aparcadoiro de Seceda e dirixirémonos pola estrada cara o sur a través do souto que rodea á aldea. Ó pouco, desviarémonos á esquerda por un camiño que nos levará cara a Ferrería de Lousadela, onde poderemos observar a ponte de Lousadela e o río Lóuzara. Logo de visitar a ferrería e volver a cruzar o Lóuzara, temos a opción de desviarnos e visitar o Arco da Veiga, fermosa estrutura que cumpría unha dobre función: acueduto e ponte.
Retomaremos o camiño subindo polas abas do rego de Seceda, percorrendo as fermosas fragas da zona ata chegar ó Pontón de Muíños que cruza o rego de Seceda, onde podemos observar río arriba a fervenza Pinchón de Muíños. Desde alí, só nos queda un pequeno tramo de camiño ata chegar de volta a Seceda.

Nota: as Rutas do Oso e do Mel atravesan diferentes explotación apícolas, polo que debes ter coidado coas abellas, especialmente se es alérxico ó seu veleno.

Recorriendo la Tradición Apícola de la Sierra de O Courel

Los alvares son estructuras tradicionales de altos y fuertes muros que protegían las colmenas del oso, construidos en zonas de gran pendiente para dificultar aún más la entrada del predador. Durante el recorrido de la Ruta dos Alvares, de unos siete kilómetros de longitud, contemplaremos un buen número de alvares, algunos de ellos en buen estado de conservación y aún en uso para compatibilizar la producción apícola con la presencia del oso en la zona.
Empezaremos la ruta en el aparcamiento de Seceda y nos dirigiremos por la carretera hacia el sur a través del souto que rodea a la aldea. Al poco, nos desviaremos a la izquierda por un camino que nos llevará hacia la Ferrería de Lousadela, donde podremos observar el puente de Lousadela y el río Lóuzara. Luego de visitar la herrería y volver a cruzar el Lóuzara, tenemos la opción de desviarnos y visitar el Arco da Veiga, hermosa estructura que cumplía una doble función: acueducto y puente.
Retomaremos el camino subiendo por las laderas del arroyo de Seceda, recorriendo los hermosos bosques de la zona hasta llegar al Pontón de Muíños que cruza el arroyo de Seceda, donde podemos observar río arriba la cascada Pinchón de Muíños. Desde allí, solo nos queda un pequeño tramo de camino hasta llegar de vuelta a Seceda.

Nota: las Rutas del Oso y de la Miel atraviesan diferentes explotaciones apícolas, por lo que debes tener cuidado con las abejas, especialmente si eres alérgico a su veneno.

Ruta dos Alvares

Ruta dos Alvares.jpg
Perfil Ruta dos Alvares.jpg
Logos.jpg
bottom of page