top of page

O POZO DO OLLO

A forma circular da nome a estas excepcionais formacións lacustres de orixe kárstico presentes no complexo húmido de Begonte.

 

 

OLLOS DE BEGONTE

 

 

   Os Ollos de Begonte forman parte dun complexo húmido que se estende polo concello de Begonte, preto da confluencia dos ríos Ladra e Parga, formado por unha variedade de medios acuáticos e semiterrestres. Entre eles destacan dous medios lacunares cuxa forma circular da nome ao entorno:  os "Ollos". O Ollo Pequeno ocupa una superficie de 1.780m2 e o Ollo Grande (ou Pozo do Ollo), acada os 2.280m2.

   Os Ollos están asociados a surxencias kársticas e á existencia de grandes fallas que determinan estruturalmente un medio lagunar circular de grande profundidade. Son sistemas lacunares profundos de orixe natural e alimentados por augas subterráneas, o que determina a presenza de especies de flora e fauna moi particulares. A vexetación emerxente redúcese ás estreitas franxas perimetrais onde se manteñen comunidades de grandes ninfeidos (Nymphaea alba) e helófitos (Cladium mariscus), e as partes máis profundas están dominadas por ceratofílidos (plantas non enraizadas que florecen e frutifican baixo a auga) e carófitos (algas de auga doce extremadamente raras nas zonas húmidas chairegas).

   Os Ollos, especialmente o Pozo do Ollo, permanece rodeado por bosques climácicos: bosques de inundación (91F0 y 91E0*) e bosques galaico-portugueses de Quercus robur y Q. pyrenaica (9230) cuxos aportes de materia orgánica determinan o seu carácter distrófico. No período de inundación invernal, a gran cantidade de auga que se acumula na zona establece a conexión directa entre os Ollos e os principais tramos fluviais do entorno, mentres no período estival e outonal permanece nun complexo sistema de pequenas canles e charcas presentes no bosque pantanoso, albergando una variada flora e fauna acuática entre a que destacan Luronium natans e Margaritifera margaritifera, ambas incluídas no Anexo II da Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats).

FIGURAS DE PROTECCIÓN

Este complexo húmido está incluído na "Zona de Especial Protección dos Valores Naturais Parga-Ladra-Támoga" (Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. DOG 69, do 12/04/2004) e forma parte da Zona Núcleo da Reserva da Biosfera "Terras do Miño", declarada oficialmente polo Comité MAB no ano 2002.

bottom of page